دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانرئیس دانشگاهدکتربابک کریمی024-33414747
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانمعاون اداری-مالی و آموزشی-پژوهشیدکترحسین فضلی۳۳۱۵۴۸۴۸
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانمعاون دانشجویی وسرپرست معاونت فرهنگی واجتماعیدکترعلی فروش باستانی۳۳۱۵۵۱۱۹
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانمدیر دانشکده فیزیکدکترحسین حقی۳۳۱۵۲۱۰۷
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانمدیردانشکده ریاضیدکترآرش قربانعلی زاده خانقاه۳۳۱۵۵۰۴۷
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانمدیر دانشکده شیمیدکترسیدحبیب ا... کاظمی قهفرخی33153232
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانمدیر دفتر همکاری های بین المللیدکتررشید زارع نهندی33155109
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانمدیردانشکده علوم زمیندکترعبدالرضا قدس33153355
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانمدیردانشکده علوم رایانه وفناوری اطلاعاتدکتربهرام صادقی بی غم33153441
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانمدیردانشکده علوم زیستیدکترلیلا حسنی۳۳۱۵۳۳۲۰
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.