دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانرئیس دانشگاهدکتربابک کریمی024-33414747-
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانمعاون اداری-مالی و آموزشی-پژوهشیدکتر رشید زارع نهندی33414848-
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانمعاون دانشجویی وسرپرست معاونت فرهنگی واجتماعیدکترعلی فروش باستانی33155119-
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانمدیر دانشکده فیزیکدکترشاهپور سعیدیان33152106-
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانمدیردانشکده ریاضیدکترعلی طاهرخانی33155047-
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانمدیر دانشکده شیمیدکتربابک کبودین33153232-
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانمدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللیدکتر زهرا موسوی33153821-
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانمدیردانشکده علوم زمیندکتراسماعیل شبانیان33153826-
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانمدیردانشکده علوم رایانه وفناوری اطلاعاتدکتربهرام صادقی بی غم33153441-
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانمدیردانشکده علوم زیستیدکترعطیه مهدوی33153320-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۷ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ خرداد ۱۴۰۰