دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهسرپرست دانشگاهدکترحسین محبی۰۳۴-۳۳۷۷۸۰۱۸
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهمعاون آموزشی و پژوهشیدکترمحمدجواد آروین۳۳۷۷۸۰۱۰
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهمعاون فرهنگیدکتر روح ا... فدائی نژاد۳۳۷۷۶۵۱۷
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهمعاون اداری و مالیدکترمسعود ترکزاده۳۳۷۷۶۶۱۱-۱۳
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهمعاون دانشجوییدکترمحمود غفوری۳۳۷۷۶۵۱۷
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهرئیس دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداریدکترمحمدرضا سپهوند۳۳۷۷۸۵۱۳
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهرئیس دانشکده علوم و فناوری نویندکترداریوش افضلی گروه۳۳۷۷۸۵۱۳
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهرئیس دانشکده مهندسی برق وکامپیوتردکترعلی نگارستانی۳۳۷۷۸۵۱۳
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهمدیر روابط عمومیمهندس ابوالفضل صلواتی زاده۳۳۷۷۸۰۱۱
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.

آخرین ویرایش۱۱ شهریور ۱۳۹۹