دانشگاه تبریز

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تبریزرئیس دانشگاهدکترمیررضا مجیدی041-33393599
دانشگاه تبریزمعاون پشتیبانی وتوسعه منابعدکترمحمدتقی اعلمی33341302-33393648
دانشگاه تبریزمعاون دانشجوییدکترحسین امامعلیپور33393624-33344277
دانشگاه تبریزمعاون فرهنگی و اجتماعیدکترسجاد توحیدی33393623-33341144
دانشگاه تبریزمعاون پژوهش و فناوریدکتراصغر عسگری33393630-33344273
دانشگاه تبریزمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترباب الله حیاتی3393647-33342110
دانشگاه تبریزرئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجیدکتر افخمی نیا3392161-33341150
دانشگاه تبریزرئیس دانشکده اقتصاد،مدیریت وبازرگانیدکترفضل زاده33392350-33392351
دانشگاه تبریزرئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدکتربیرامی33392088-33341133
دانشگاه تبریزرئیس دانشکده علوم ریاضیدکترجباری خامنه ای33392869-33342102
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۱ مورد.