دانشگاه تبریز

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه تبریزرئیس دانشگاهدکترمیررضا مجیدی۰۴۱-۳۳۳۹۳۵۹۹-۳۳۳۴۱۳۰۰
دانشگاه تبریزمعاون پشتیبانی وتوسعه منابعدکترعلی حسین زاده دلیر۳۳۳۴۱۳۰۲-۳۳۳۹۳۶۴۸
دانشگاه تبریزمعاون دانشجوییدکتر حسین امامعلی پور۳۳۳۴۴۲۷۷-۳۳۳۹۳۶۲۴
دانشگاه تبریزمعاون فرهنگی و اجتماعیدکترمحمدرضا حسین زاده۳۳۳۹۳۶۲۳-۳۳۳۴۱۱۴۴
دانشگاه تبریزمعاون پژوهش و فناوریدکترمحمد مقدم واحد۳۳۳۴۴۲۷۳-۳۳۳۹۳۶۳۱
دانشگاه تبریزمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکتر محمدتقی اعلمی۳۳۳۴۲۱۱۰-۳۳۳۹۳۶۴۷
دانشگاه تبریزرئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجیدکترمحمد مهدی پور۳۳۳۴۱۱۵۰-۳۳۳۹۲۱۶۱
دانشگاه تبریزرئیس دانشکده اقتصاد،مدیریت وبازرگانیدکترحسین پناهی۳۳۳۹۲۳۵۶
دانشگاه تبریزرئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدکتریوسف ادیب۳۳۳۴۱۱۳۳-۳۳۳۹۲۰۸۸
دانشگاه تبریزرئیس دانشکده علوم ریاضیدکترغلامرضا حجتی۳۳۳۹۲۸۶۹-۳۳۳۴۲۱۰۲