دانشگاه پیام نور

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه پیام نوررئیس دانشگاهدکترمحمدرضا زمانی۲۲۴۵۵۴۱۷
دانشگاه پیام نورمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترابوالفضل فراهانی۲۲۴۴۰۰۴۱
دانشگاه پیام نورمعاون فرهنگی،اجتماعی و دانشجوییدکترکریم نجفی برزگر۲۲۴۵۵۰۰۶
دانشگاه پیام نورمعاون فناوری وپژوهشدکترمحمدعلی کریمی۲۲۴۵۵۰۵۴
دانشگاه پیام نورمعاون اداری، مالی وعمرانیدکترفیصل حسنی۲۲۴۴۰۰۴۲
دانشگاه پیام نورمعاون حقوقی،مجلس وهماهنگی اموراستانهادکترمحمد دوگانی۲۲۴۵۵۱۰۷
دانشگاه پیام نوررئیس دانشکده علوم پایهدکترعبادیان۲۲۴۴۲۰۳۶
دانشگاه پیام نوررئیس دانشکده کشاورزیدکترخانیکی۲۲۴۵۸۳۱۸
دانشگاه پیام نوررئیس دانشکده هنر و رسانههوشنگ خسروبیگی۲۲۴۸۵۱۸۰
دانشگاه پیام نوررئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترکریمی فیروزجایی۲۲۴۵۵۰۳۵
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴ مورد.