دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)سرپرست دانشگاهدکتر سیدعلی قاسم‌زاده028-33780042-
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکتر محسن بهرام نژاد33901580-
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)معاون دانشجوییدکتر علی همتی عفیف33901749-
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)معاون پژوهشی و فناوریدکتر مجید قدیری33780051-
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)معاون توسعه, منابع انسانی وپشتیبانیدکتر مرتضی محمدی زنجیره33901574-
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)معاون فرهنگی واجتماعیدکتر حسین محمدی33901870-
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)معاون امور بین‌المللدکتر محمد مولوی33786579-
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکتر عبدالعلی آل بویه33901600-
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)رئیس دانشکده علوم پایهدکتر علی ریحانی33901266-
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)رئیس دانشکده فنی و مهندسیدکتر نوشین بیگدلی33901122-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.

آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۴۰۱