دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۶ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)رئیس دانشگاهدکتر سیدابوالحسن نائینی۰۲۸-۳۳۷۸۰۰۴۲
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترولی اله برزگر کلیشمی۰۲۸-۳۳۹۰۱۵۸۰
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)معاون دانشجوییدکترحمید طاهری۰۲۸-۳۳۹۰۱۵۷۱
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)معاون پژوهشی و فناوریدکتر امیرعباس رصافی۰۲۸-۳۳۷۸۰۰۵۴
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)معاون توسعه, منابع انسانی وپشتیبانیدکتربابک محمد حسینی۰۲۸-۳۳۹۰۱۵۷۳
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)معاون عمرانیمهندس محمدمهدی سنماری۰۲۸-۳۳۷۸۰۰۳۶
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)معاون فرهنگی واجتماعیدکترمحمدرضا صلح جو۰۲۸-۳۳۹۰۱۴۸۹
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)معاون اموربین المللدکترروح اله بیات۰۲۸-۳۳۹۰۱۵۶۵
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترمحسن بهشتی سرشت۰۲۸-۳۳۹۰۱۶۰۱
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)رئیس دانشکده علوم پایهدکترمجید سلیمانی۰۲۸-۳۳۹۰۱۲۶۶