دانشگاه بیرجند

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده مهندسیدکترمهدی ناصری3220133
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشیدکترمرضیه ثاقب جو32202042
دانشگاه بیرجندمعاون فرهنگی واجتماعیدکترقادر قادری32202110
دانشگاه بیرجندمسئول نهاد رهبری دردانشگاهحجت الاسلام محمدعلی جعفری32202138
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده امورتربیتی وروانشناسیدکترهادی پورشافعی32211001
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده فنی فردوسدکترمحمد اخگری32732000
دانشگاه بیرجندسرپرست آموزشکده کشاورزی سرایاندکترمحمدرضا قربانی32881951-2
دانشگاه بیرجندسرپرست دفترنمایندگی دانشگاه درتهراندکترمحمدامین ناصح۰۲۱۸۸۸۱۱۵۲۱
دانشگاه بیرجندمعاون اداری و مالیدکترعباس عابدی۰۵۶-۳۲۲۰۲۰۰۶
دانشگاه بیرجندرئیس دانشگاهدکتراحمد خامسان۰۵۶-۳۲۲۰۲۰۰۸