دانشگاه بیرجند

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترجواد میکانیکی۰۵۶-۳۲۲۰۲۰۴۴
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده امورتربیتی وروانشناسیدکترهادی پورشافعی32211001
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشیدکترمرضیه ثاقب جو32202042
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده ریاضی و آماردکترمحمدمهدی نصرآبادی۳۲۲۰۲۳۴۶
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده علومدکترسیدسعید محمدی۰۵۶-۳۲۲۰۲۱۴۸
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده فنی فردوسدکترمحمد اخگری32732000
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیستدکترمحمدرضا رضایی۳۲۲۵۴۰۶۸
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده مهندسیدکترمهدی ناصری3220133
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده مهندسی برق وکامپیوتردکترحسن فرسی۰۵۶-۳۲۲۰۲۱۶۳
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده هنردکترحسین بارانی۳۲۲۲۷۲۲۵