دانشگاه بیرجند

نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده ریاضی و آماردکترمحمدمهدی نصرآبادی۳۲۲۰۲۳۴۶
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشیدکترمرضیه ثاقب جو32202042
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده امورتربیتی وروانشناسیدکترهادی پورشافعی32211001
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیستدکترمحمدرضا رضایی۳۲۲۵۴۰۶۸
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده مهندسیدکترمهدی ناصری3220133
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده هنردکترحسین بارانی۳۲۲۲۷۲۲۵
دانشگاه بیرجندمدیر روابط عمومیدکترسامان فرزین۳۲۲۰۲۲۴۵
دانشگاه بیرجندسرپرست دفترنمایندگی دانشگاه درتهراندکترمحمدامین ناصح۰۲۱۸۸۸۱۱۵۲۱
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده فنی فردوسدکترمحمد اخگری32732000
دانشگاه بیرجندسرپرست آموزشکده کشاورزی سرایاندکترمحمدرضا قربانی32881951-2