دانشگاه بیرجند

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه بیرجندرئیس دانشگاهدکتراحمد خامسان۰۵۶-۳۲۲۰۲۰۰۸
دانشگاه بیرجندمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترمحسن آیتی۰۵۶-۳۲۲۰۲۴۱۲
دانشگاه بیرجندمعاون دانشجوییدکترقادر قادری۰۵۶-۳۲۲۰۲۵۱۸
دانشگاه بیرجندمعاون پژوهشی و فناوریدکترحمیدرضا نجفی۰۵۶-۳۲۲۰۲۵۱۶
دانشگاه بیرجندمعاون اداری و مالیدکترعباس عابدی۰۵۶-۳۲۲۰۲۰۰۶
دانشگاه بیرجندمعاون فرهنگی واجتماعیدکترقادر قادری32202110
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده علومدکترسیدسعید محمدی۰۵۶-۳۲۲۰۲۱۴۸
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترجواد میکانیکی۰۵۶-۳۲۲۰۲۰۴۴
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده کشاورزیدکترمحمدحسن سیاری۰۵۶-۳۲۲۵۴۰۵۲
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده مهندسی برق وکامپیوتردکترحسن فرسی۰۵۶-۳۲۲۰۲۱۶۳