دانشگاه بوعلی سینا


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده علوم پایهدکترمجید صادقی فر۳۸۲۷۱۵۴۱
دانشگاه بوعلی سینامعاون پژوهش وفناوریدکترحسن ختن لو۳۸۲۷۲۰۷۲
دانشگاه بوعلی سینامعاون توسعه و پشتیبانیدکتریعقوب محمدی فر۳۸۲۷۲۸۹۹
دانشگاه بوعلی سینامعاون فر هنگی واجتماعیدکتراکبر عروتی موفق۳۸۲۷۴۰۵۹
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده شیمیدکترحسین ایلوخانی۳۸۲۸۲۸۰۷
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعیدکترابوالقاسم یعقوبی۳۸۲۹۱۲۷۹
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده مهندسیدکترمحمد ملکی۳۸۲۹۲۶۳۰
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترسیروس قنبری۳۸۲۹۲۶۳۰
دانشگاه بوعلی سینارئیس دفترریاست و روابط عمومیدکترحسن علی عربی۳۸۳۸۱۲۴۳
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشیدکترمهرداد عنبریان۳۸۳۸۱۴۲۱-۳۸۳۸۱۴۲۲