دانشگاه بوعلی سینا


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترسیروس قنبری۳۸۲۹۲۶۳۰
دانشگاه بوعلی سینامعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترعباس افخمی۰۸۱-۳۸۲۷۱۰۶۱
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده هنر ومعماریدکترعباس مترجم۳۴۲۲۰۹۴۰
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده پیرادامپزشکیدکترعلی اصغر بهاری۳۴۲۲۷۳۵۰
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده علوم پایهدکترمجید صادقی فر۳۸۲۷۱۵۴۱
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده صنایع غذایی بهاردکترمحمد سیاری۳۴۵۰۶۲۷۴
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده مهندسیدکترمحمد ملکی۳۸۲۹۲۶۳۰
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشیدکترمهرداد عنبریان۳۸۳۸۱۴۲۱-۳۸۳۸۱۴۲۲
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشگاهدکتریعقوب محمدی فر۰۸۱-۳۸۲۷۳۹۵۲
دانشگاه بوعلی سینامعاون توسعه و پشتیبانیدکتریعقوب محمدی فر۳۸۲۷۲۸۹۹