دانشگاه بوعلی سینا


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده هنر ومعماریدکترعباس مترجم۳۴۲۲۰۹۴۰
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده پیرادامپزشکیدکترعلی اصغر بهاری۳۴۲۲۷۳۵۰
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده کشاورزیدکترحشمت ا... سعدی۳۴۲۲۷۰۹۰
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشگاهدکتریعقوب محمدی فر۰۸۱-۳۸۲۷۳۹۵۲
دانشگاه بوعلی سینارئیس دفترریاست و روابط عمومیدکترحسن علی عربی۳۸۳۸۱۲۴۳
دانشگاه بوعلی سیناسرپرست دفتر مرکزی (تهران)منوچهر رشادی۰۲۱-۸۸۹۰۱۱۶۲
دانشگاه بوعلی سینامعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترعباس افخمی۰۸۱-۳۸۲۷۱۰۶۱
دانشگاه بوعلی سینامعاون توسعه و پشتیبانیدکتریعقوب محمدی فر۳۸۲۷۲۸۹۹
دانشگاه بوعلی سینامعاون دانشجوییدکترسیدرسول عمادی۳۸۴۷۳۳۳۶
دانشگاه بوعلی سینامعاون فر هنگی واجتماعیدکتراکبر عروتی موفق۳۸۲۷۴۰۵۹