دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده هنر ومعماریدکترعباس مترجم۳۴۲۲۰۹۴۰
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده شیمیدکترحسین ایلوخانی۳۸۲۸۲۸۰۷
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشیدکترمهرداد عنبریان۳۸۳۸۱۴۲۱-۳۸۳۸۱۴۲۲
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعیدکترابوالقاسم یعقوبی۳۸۲۹۱۲۷۹
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده حسابداری رزندکترروح اله سهرابی۳۶۲۲۵۶۲۷
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده فنی تویسرکاندکتراکبر خدابخشی۳۴۹۴۷۷۷۲
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده فنی کبودرآهنگدکتربهرام رضایی۳۵۲۲۸۴۸۸
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده صنایع غذایی بهاردکترمحمد سیاری۳۴۵۰۶۲۷۴
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده پیرادامپزشکیدکترعلی اصغر بهاری۳۴۲۲۷۳۵۰
دانشگاه بوعلی سینارئیس دفترریاست و روابط عمومیدکترحسن علی عربی۳۸۳۸۱۲۴۳
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.