دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه بوعلی سیناسرپرست دفتر مرکزی (تهران)منوچهر رشادی۰۲۱-۸۸۹۰۱۱۶۲
دانشگاه بوعلی سینامعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترعباس افخمی۰۸۱-۳۸۲۷۱۰۶۱
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشگاهدکتریعقوب محمدی فر۰۸۱-۳۸۲۷۳۹۵۲
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده هنر ومعماریدکترعباس مترجم۳۴۲۲۰۹۴۰
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده کشاورزیدکترحشمت ا... سعدی۳۴۲۲۷۰۹۰
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده پیرادامپزشکیدکترعلی اصغر بهاری۳۴۲۲۷۳۵۰
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده صنایع غذایی بهاردکترمحمد سیاری۳۴۵۰۶۲۷۴
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده فنی تویسرکاندکتراکبر خدابخشی۳۴۹۴۷۷۷۲
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده فنی کبودرآهنگدکتربهرام رضایی۳۵۲۲۸۴۸۸
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده حسابداری رزندکترروح اله سهرابی۳۶۲۲۵۶۲۷
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.