دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعیدکترابوالقاسم یعقوبی۳۸۲۹۱۲۷۹
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده فنی تویسرکاندکتراکبر خدابخشی۳۴۹۴۷۷۷۲
دانشگاه بوعلی سینامعاون فر هنگی واجتماعیدکتراکبر عروتی موفق۳۸۲۷۴۰۵۹
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده فنی کبودرآهنگدکتربهرام رضایی۳۵۲۲۸۴۸۸
دانشگاه بوعلی سینامعاون پژوهش وفناوریدکترحسن ختن لو۳۸۲۷۲۰۷۲
دانشگاه بوعلی سینارئیس دفترریاست و روابط عمومیدکترحسن علی عربی۳۸۳۸۱۲۴۳
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده شیمیدکترحسین ایلوخانی۳۸۲۸۲۸۰۷
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده کشاورزیدکترحشمت ا... سعدی۳۴۲۲۷۰۹۰
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده حسابداری رزندکترروح اله سهرابی۳۶۲۲۵۶۲۷
دانشگاه بوعلی سینامعاون دانشجوییدکترسیدرسول عمادی۳۸۴۷۳۳۳۶
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.