دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشگاهدکتریعقوب محمدی فر۰۸۱-۳۸۲۷۳۹۵۲
دانشگاه بوعلی سینامعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترعباس افخمی۰۸۱-۳۸۲۷۱۰۶۱
دانشگاه بوعلی سینامعاون دانشجوییدکترسیدرسول عمادی۳۸۴۷۳۳۳۶
دانشگاه بوعلی سینامعاون پژوهش وفناوریدکترحسن ختن لو۳۸۲۷۲۰۷۲
دانشگاه بوعلی سینامعاون توسعه و پشتیبانیدکتریعقوب محمدی فر۳۸۲۷۲۸۹۹
دانشگاه بوعلی سینامعاون فر هنگی واجتماعیدکتراکبر عروتی موفق۳۸۲۷۴۰۵۹
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده علوم پایهدکترمجید صادقی فر۳۸۲۷۱۵۴۱
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده مهندسیدکترمحمد ملکی۳۸۲۹۲۶۳۰
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده کشاورزیدکترحشمت ا... سعدی۳۴۲۲۷۰۹۰
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترسیروس قنبری۳۸۲۹۲۶۳۰
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.