دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه بوعلی سینامعاون دانشجوییدکترسیدرسول عمادی۳۸۴۷۳۳۳۶
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشیدکترمهرداد عنبریان۳۸۳۸۱۴۲۱-۳۸۳۸۱۴۲۲
دانشگاه بوعلی سینارئیس دفترریاست و روابط عمومیدکترحسن علی عربی۳۸۳۸۱۲۴۳
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده مهندسیدکترمحمد ملکی۳۸۲۹۲۶۳۰
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترسیروس قنبری۳۸۲۹۲۶۳۰
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعیدکترابوالقاسم یعقوبی۳۸۲۹۱۲۷۹
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده شیمیدکترحسین ایلوخانی۳۸۲۸۲۸۰۷
دانشگاه بوعلی سینامعاون فر هنگی واجتماعیدکتراکبر عروتی موفق۳۸۲۷۴۰۵۹
دانشگاه بوعلی سینامعاون توسعه و پشتیبانیدکتریعقوب محمدی فر۳۸۲۷۲۸۹۹
دانشگاه بوعلی سینامعاون پژوهش وفناوریدکترحسن ختن لو۳۸۲۷۲۰۷۲
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.