دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه بوعلی سیناسرپرست دفتر مرکزی (تهران)منوچهر رشادی۰۲۱-۸۸۹۰۱۱۶۲
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشگاهدکتریعقوب محمدی فر۰۸۱-۳۸۲۷۳۹۵۲
دانشگاه بوعلی سینامعاون توسعه و پشتیبانیدکتریعقوب محمدی فر۳۸۲۷۲۸۹۹
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشیدکترمهرداد عنبریان۳۸۳۸۱۴۲۱-۳۸۳۸۱۴۲۲
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده مهندسیدکترمحمد ملکی۳۸۲۹۲۶۳۰
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده صنایع غذایی بهاردکترمحمد سیاری۳۴۵۰۶۲۷۴
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده علوم پایهدکترمجید صادقی فر۳۸۲۷۱۵۴۱
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده پیرادامپزشکیدکترعلی اصغر بهاری۳۴۲۲۷۳۵۰
دانشگاه بوعلی سینارئیس دانشکده هنر ومعماریدکترعباس مترجم۳۴۲۲۰۹۴۰
دانشگاه بوعلی سینامعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترعباس افخمی۰۸۱-۳۸۲۷۱۰۶۱
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.