دانشگاه بناب

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه بنابمدیرروابط عمومی و اموربین المللمجتبی فتحی زاده041-37731242
دانشگاه بنابرئیس دانشگاهدکترحسین پیری041-37738180
دانشگاه بنابمعاون دانشجویی و فرهنگیدکترمهدی حاتمی37721063
دانشگاه بنابمعاون آموزشی و پژوهشیدکترمیرسجاد هاشمی مطلق37721066
دانشگاه بناباداره حراستداریوش تقی زاده37721088
دانشگاه بنابمعاون اداری و مالیدکترجعفر پورصمد37743801