دانشگاه بناب

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه بناباداره حراستداریوش تقی زاده37721088
دانشگاه بنابرئیس دانشگاهدکترحسین پیری041-37738180
دانشگاه بنابمدیرروابط عمومی و اموربین المللمجتبی فتحی زاده041-37731242
دانشگاه بنابمعاون آموزشی و پژوهشیدکترمیرسجاد هاشمی مطلق37721066
دانشگاه بنابمعاون اداری و مالیدکترجعفر پورصمد37743801
دانشگاه بنابمعاون دانشجویی و فرهنگیدکترمهدی حاتمی37721063