دانشگاه بناب

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه بنابرئیس دانشگاهدکترحسین پیری۰۴۱-۳۷۷۳۸۱۸۰
دانشگاه بنابمعاون اداری و مالیدکترقاسم صمدی۳۷۷۴۳۸۰۱
دانشگاه بنابمعاون آموزشی و پژوهشیدکترحسین غفوریان۳۷۷۲۱۰۶۶
دانشگاه بنابمعاون دانشجوییدکترهادی رزقی۳۷۷۲۱۰۶۳
دانشگاه بنابمعاونت فرهنگیدکترناصر قاسمیان۳۷۷۴۰۲۸۹
دانشگاه بنابمدیرروابط عمومی و اموربین المللمجتبی فتحی زاده۰۴۱-۳۷۷۴۵۰۰۰ داخلی۱۱۲۰
دانشگاه بناباداره حراستدکترعلی اوصالی۳۷۷۲۱۰۸۸