دانشگاه بزرگمهر قائنات

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه بزرگمهر قائناترئیس دانشگاه قائناتدکترمحمدحسین شفیعی میم۰۵۶-۳۲۵۲۱۱۸۱-۳-داخلی ۱۳۴ و ۱۴۰
دانشگاه بزرگمهر قائناتسرپرست معاونت آموزشی ودانشجوییدکترسیداحسان شکیب۳۲۵۲۱۱۸۱-۳ داخلی ۱۴۱
دانشگاه بزرگمهر قائناتمسئول روابط عمومیسیدکمال کمیلی۳۲۵۲۱۱۸۱-۳ داخلی ۱۳۸