دانشگاه بزرگمهر قائنات


نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه بزرگمهر قائناتسرپرست دانشگاه قائناتدکترسیداحسان شکیب056-31006100
دانشگاه بزرگمهر قائناتمعاونت دانشجویی و فرهنگیدکترمیثم کهن ترابی31006300
دانشگاه بزرگمهر قائناتمعاونت آموزشی و پژوهشیدکترنعمت الله کدخدا31006200
دانشگاه بزرگمهر قائناتمسئول روابط عمومیمحمدهادی قاسمی31006104