دانشگاه بجنورد

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه بجنوردرئیس دانشگاهدکتراحمد محقر058-32201001
دانشگاه بجنوردمعاون آموزشی و پژوهشیدکترعلی اکبر سلیمانیان32201071
دانشگاه بجنوردمعاون اداری مالیدکترامین جودت32201220
دانشگاه بجنوردمعاون فرهنگی و دانشجوییدکترمحمدرضا قربانی32201176
دانشگاه بجنوردرئیس دفترریاست،روابط عمومی و امور بین المللدکترزهرا عامری32201013
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.