دانشگاه ایلام

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه ایلامسرپرست دانشگاهدکتر طاهر علی‌محمدی۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۱۰-
دانشگاه ایلاممعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترمصطفی نعمتی۳۲۲۲۲۰۱۵
دانشگاه ایلامسرپرست معاونت دانشجوییدکترمحمود عدالتی۳۲۲۲۱۹۸۵
دانشگاه ایلاممعاون فرهنگی واجتماعیدکترمحمدرضا شیرخانی۳۲۲۲۱۹۸۵
دانشگاه ایلاممعاون پژوهشدکترحسین مهدی زاده۳۲۲۲۱۹۰۶
دانشگاه ایلاممعاون پشتیبانی ومنابع انسانیدکتراحمد ملابهرامی۳۲۲۲۱۶۳۵
دانشگاه ایلامرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکترمجتبی کرمی۳۲۲۲۶۰۲۶
دانشگاه ایلامرئیس دانشکده کشاورزیدکترمسعود بازگیر۳۲۲۲۶۰۱۵
دانشگاه ایلامرئیس دانشکده علوم پایهدکترمحمود روشنی۳۲۲۲۶۰۲۲
دانشگاه ایلامرئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانیدکترسیاوش یاری۳۲۲۲۶۰۱۴
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۰