دانشگاه الزهرا(س)

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه الزهرا(س)رئیس دانشگاهدکترمهناز ملانظری۸۸۰۳۲۷۲۱
دانشگاه الزهرا(س)معاون آموزشیدکترمهدی سیف برقی۸۸۰۳۰۶۶۲
دانشگاه الزهرا(س)معاون دانشجوییدکترشهلا بختیاری۸۸۰۳۰۶۵۱
دانشگاه الزهرا(س)سرپرست معاونت فرهنگی واجتماعیدکترندا گلیجانی مقدم۸۸۲۱۳۵۴۷
دانشگاه الزهرا(س)معاون پژوهشی وفناوریدکتریداله اردوخانی۸۸۰۳۰۶۵۲
دانشگاه الزهرا(س)معاون اداری و مالیدکترعلی رحمانی۸۸۰۴۷۰۷۸
دانشگاه الزهرا(س)رئیس دانشکده الهیاتدکترزهرا الهویی نظری۸۸۰۵۸۹۲۳
دانشگاه الزهرا(س)رئیس دانشکده ادبیاتدکترمحبوبه مباشری۸۸۰۴۸۰۳۸
دانشگاه الزهرا(س)رئیس دانشکده تربیت بدنیدکترمعصومه شجاعی۸۸۰۴۱۴۶۸
دانشگاه الزهرا(س)رئیس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادیدکترحمید کردبچه۸۸۰۴۷۸۶۲
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.