دانشگاه الزهرا(س)

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه الزهرا(س)سرپرست دانشگاهدکتر فریده حق‌بین88032721-
دانشگاه الزهرا(س)معاون دانشجوییدکتر شهلا بختیاری88030651-
دانشگاه الزهرا(س)سرپرست معاونت فرهنگی واجتماعیدکتر زینب صادقی88213547-
دانشگاه الزهرا(س)سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر ابوالفضل شاه آبادی88030662-
دانشگاه الزهرا(س)معاون پژوهشی وفناوریدکتر یداله اردوخانی88030652-
دانشگاه الزهرا(س)معاون اداری و مالیدکتر علی رحمانی88047078-
دانشگاه الزهرا(س)رئیس دانشکده الهیاتدکتر زهره توازیانی88058923-
دانشگاه الزهرا(س)رئیس دانشکده ادبیاتدکتر محبوبه مباشری88048038-
دانشگاه الزهرا(س)رئیس دانشکده علوم ورزشیدکتر پریسا حجازی دینان88041468-
دانشگاه الزهرا(س)رئیس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادیدکتر حسن قالیباف اصل88047862-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۴۰۰