دانشگاه اصفهان

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه اصفهانرئیس دانشگاهدکترهوشنگ طالبی۰۳۱-۳۷۹۳۲۰۰۱
دانشگاه اصفهانمعاون دانشجوییدکترمرتضی حاج حسینی۳۷۹۳۲۲۱۴
دانشگاه اصفهانمعاون آموزش و تحصیلات تکمیلیدکتریوسف شاقول۳۷۹۳۲۲۸۸
دانشگاه اصفهانمعاون پژوهش و فناوریدکترامیر رحیمی۳۷۹۳۲۱۷۱
دانشگاه اصفهانمعاون اداری مالیدکترولی اله میرخانی۳۷۹۳۲۰۰۹
دانشگاه اصفهانمعاون فرهنگی واجتماعیدکترجعفر شانظری۳۷۹۳۲۲۲۴
دانشگاه اصفهانرئیس دانشکده اقتصاد وعلوم اداریدکتر سیدجواد امام جمعه زاده۳۷۹۳۵۲۲۲
دانشگاه اصفهانرئیس دانشکده فنی - مهندسیدکترمحمدصادق حاتمی پور۳۷۹۳۴۰۰۱
دانشگاه اصفهانرئیس دانشکده ادبیاتدکترمحمد بیدهندی۳۷۹۳۳۱۰۰
دانشگاه اصفهانرئیس دانشکده علوم تربیتیحمیدطاهر نشاط دوست۳۷۹۳۲۵۰۰