دانشگاه ارومیه

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه ارومیهسرپرست دانشگاهدکتر احمد علیجانپور۰۴۴-۳۲۷۵۲۷۳۸-
دانشگاه ارومیهمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترعلیرضا مظفری۳۲۷۵۲۸۴۳
دانشگاه ارومیهمعاون پژوهشیدکترمقصود سلیمانپور۳۲۷۷۰۵۵۵
دانشگاه ارومیهمعاون دانشجوییدکترعبدالناصر نظریانی۳۲۷۷۰۹۱۱
دانشگاه ارومیهمعاون فرهنگیدکترسیدمهدی صالحی۳۲۷۷۸۲۷۰
دانشگاه ارومیهمعاون پشتیبانی وتوسعه منابع انسانیدکترمحمودرضا زادباری۳۲۷۵۲۷۳۳
دانشگاه ارومیهرئیس دانشکده ادبیاتدکترعبدا... طلوعی آذر۳۳۳۶۴۵۰۰
دانشگاه ارومیهرئیس دانشکده علومدکترامامعلی سبزی۳۲۷۷۶۷۰۷
دانشگاه ارومیهرئیس دانشکده کشاورزیدکترعباس صمدی۳۲۷۷۵۰۳۵
دانشگاه ارومیهرئیس دانشکده دامپزشکیدکتربهرام دلیر نقده۳۲۷۷۰۵۰۸
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۴۰۰