دانشگاه اردکان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه اردکانسرپرست دانشگاهدکتر احمد فتاحی اردکانی035-32248271-3-
دانشگاه اردکانمعاون آموزشی وپژوهشیدکتر بهزاد کفاش32248271-3-
دانشگاه اردکانمعاون اداری ومالیدکتر محمدشاکر اردکانی32240923-
دانشگاه اردکانمعاون دانشجویی و فرهنگیدکتر علی صحرایی اردکانی32240914-
دانشگاه اردکانرئیس دانشکده فنی مهندسیدکتر مهدی زارع مهرجردی32240923-
دانشگاه اردکانرئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدکتر حمیدرضا آریانپور32240991-
دانشگاه اردکانرئیس دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعیدکتر مسعود فهرستی ثانی32226767-
دانشگاه اردکانرئیس دانشکده پیرادامپزشکیدکتر مجید مروتی شریف آباد32226767-
دانشگاه اردکانرئیس دفتر حوزه ریاستمحمد حسن شاه محمدی32248271-
دانشگاه اردکانرئیس مرکزآموزش عالی حضرت خدیجه(س)- ویژه خواهراندکتر حمیدرضا آریانپور32240991-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ دی ۱۴۰۰