دانشگاه اراک

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه اراکسرپرست دانشگاهدکتر مجتبی ذوالفقاری۰۸۶-۳۲۶۲۱۰۰۲-۳۲۶۲۱۰۰۴-
دانشگاه اراکمعاون دانشجوییدکترعلیرضا بهرامی۳۲۶۲۱۷۰۰
دانشگاه اراکمعاون فرهنگی واجتماعیدکترابراهیم ابراهیمی۳۲۶۲۱۹۰۰
دانشگاه اراکمعاون پژوهشی وفناوریدکترعلیرضا فضلعلی۳۲۶۲۲۰۰۰
دانشگاه اراکمعاون پشتیبانی وتوسعه منابع انسانیدکترحسین صادقی۳۲۶۲۱۵۰۰
دانشگاه اراکمعاون طرح وبرنامهدکترحسین صادقی۳۲۶۲۱۴۱۴
دانشگاه اراکمعاون آموزش و تحصیلات تکمیلیدکترمحمدرضا جعفری۳۲۶۲۱۳۰۲
دانشگاه اراکرئیس دانشکده علوم پایهدکترعزیزا... آزاد۳۴۱۷۳۴۰۰
دانشگاه اراکرئیس دانشکده فنی ومهندسیدکترابوالفضل براتی۳۴۱۷۳۴۴۴
دانشگاه اراکرئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانیدکترسعید موسوی پور۳۲۷۶۸۲۴۴
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۴۰۰