دانشگاه میبد


نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه میبدرئیس دانشگاهدکتر عباس کلانتری خلیل آباد۰۳۵-۳۲۳۵۷۵۰۵-۹
دانشگاه میبدمعاون آموزشی وپژوهشیدکترمحمدحسین دهقانی فیروزآبادی۳۲۳۵۷۵۰۵-۹
دانشگاه میبدمعاون اداری ومالیدکترسیدحسین عظیمی دخت۳۲۳۵۷۵۰۵-۹
دانشگاه میبدمعاون دانشجوییدکترعلیرضا فاخرزاد۳۲۳۵۷۵۰۵-۹
دانشگاه میبدرئیس دانشکده الهیاتدکترعلی محمد میرجلیلی۳۲۳۵۷۵۰۵-۹
دانشگاه میبدرئیس دانشکده فنی ومهندسیدکترمحمد میرابی۳۲۳۵۷۵۰۵-۹
دانشگاه میبدرئیس دانشکده علوم انسانیدکترمنصور طرفداری۳۲۳۵۷۵۰۵-۹
دانشگاه میبدمسئول روابط عمومی واموربین المللمهدیه جمشیدی۳۲۳۵۷۵۰۵-۹