دانشگاه آیت ا... العظمی حائری میبد

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه آیت ا... العظمی حائری میبدرئیس دانشگاهدکتر عباس کلانتری خلیل آباد۰۳۵-۳۲۳۵۷۵۰۵-۹
دانشگاه آیت ا... العظمی حائری میبدمعاون آموزشی وپژوهشیدکترمحمدحسین دهقانی فیروزآبادی۳۲۳۵۷۵۰۵-۹
دانشگاه آیت ا... العظمی حائری میبدمعاون اداری ومالیدکترسیدحسین عظیمی دخت۳۲۳۵۷۵۰۵-۹
دانشگاه آیت ا... العظمی حائری میبدمعاون دانشجوییدکترعلیرضا فاخرزاد۳۲۳۵۷۵۰۵-۹
دانشگاه آیت ا... العظمی حائری میبدرئیس دانشکده الهیاتدکترعلی محمد میرجلیلی۳۲۳۵۷۵۰۵-۹
دانشگاه آیت ا... العظمی حائری میبدرئیس دانشکده فنی ومهندسیدکترمحمد میرابی۳۲۳۵۷۵۰۵-۹
دانشگاه آیت ا... العظمی حائری میبدرئیس دانشکده علوم انسانیدکترمنصور طرفداری۳۲۳۵۷۵۰۵-۹
دانشگاه آیت ا... العظمی حائری میبدمسئول روابط عمومی واموربین المللمهدیه جمشیدی۳۲۳۵۷۵۰۵-۹