دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشکده فنی ومهندسی گلپایگانرئیس دانشکدهدکترمهدی مجاهدی031-57241569
دانشکده فنی ومهندسی گلپایگانمعاون مالی و اداری وطرح وبرنامهدکترامیرحسین میثمی57241569
دانشکده فنی ومهندسی گلپایگانمعاون آموزشی،پژوهشی،دانشجویی و فرهنگیدکتراحسان آزاد فارسانی57242238
دانشکده فنی ومهندسی گلپایگاندفترریاست و روابط عمومیحسن عظمتی57241569
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.