دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشکده فنی ومهندسی گلپایگانرئیس دانشکدهدکترحمیدرضا مومنی۰۳۱-۵۷۲۴۱۵۶۹-۵۷۲۴۱۵۶۸
دانشکده فنی ومهندسی گلپایگانمعاون مالی و اداری وطرح وبرنامهدکترمحسن بهرامی۵۷۲۴۱۵۶۹-۵۷۲۴۱۵۶۸
دانشکده فنی ومهندسی گلپایگانمعاون آموزشی،پژوهشی،دانشجویی و فرهنگیدکترحسن حاله۵۷۲۴۳۲۳۸
دانشکده فنی ومهندسی گلپایگانمدیرروابط عمومیاسدالله عارف نیا۵۷۲۴۳۱۶۰