دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان


نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشکده فنی ومهندسی گلپایگانرئیس دانشکدهدکترمهدی مجاهدی۰۳۱-۵۷۲۴۱۵۶۹-۵۷۲۴۱۵۶۸
دانشکده فنی ومهندسی گلپایگانمعاون مالی و اداری وطرح وبرنامه۵۷۲۴۱۵۶۹-۵۷۲۴۱۵۶۸
دانشکده فنی ومهندسی گلپایگانمعاون آموزشی،پژوهشی،دانشجویی و فرهنگی۵۷۲۴۳۲۳۸
دانشکده فنی ومهندسی گلپایگانمدیرروابط عمومیحمیدرضا خرمی۵۷۲۴۳۱۶۰