نظرسنجی وب سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 • کدامیک از مخاطبان ما هستید ؟*
  دانشجویان
  اعضای هیات علمی
  دانشگاه ها
  مخترعین و صاحبان ایده
  کسب و کار
  کارکنان
  0
 • 1
 • رضايت شما از اطلاع رساني وزارت در خصوص بخش نامه ها، دستورالعمل ها، قوانين و ... چگونه است؟*
  بسیار زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  2
 • رضايت مندي شما از شفافيت اطلاعات ارائه شده در سايت وزارت چگونه است؟*
  بسیار زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  3
 • آيا كيفيت خدمات الكترونيكي ارائه شده توسط وزارت مناسب است؟*
  بسیار زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  4
 • آيا دسترس پذيري سايت به جهت سهولت در استفاده از آن مناسب است؟*
  بسیار زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  5
 • آيا طراحي و گرافيك سايت مناسب است؟*
  بسیار زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  6
 • به طور كلي چه ميزان از نيازهاي شما از طريق وب سايت وزارت برآورده مي شود؟*
  بسیار زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  7
 • آيا به اطلاعات دريافت شده از وب سايت ما اعتماد داريد؟*
  بسیار زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  8
 • کدام یک از این بخش ها نیاز به بهبود و توسعه بیشتری دارد ؟*
  اخبار ستادی ، اخبار دانشگاه ها و اخبار پژوهشگاهها
  میز خدمت
  اطلاع رسانی کنفرانس ها ، همایش ها و ..
  قوانین و مقررات
  لیست دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
  ارتباط با ما
  9