نظرسنجی سرعت ، کیفیت و میزان موثر بودن راهنمای سامانه ها در میز خدمت وزارت علوم

 • 0
 • خدمت مرتبط با :*
  1
 • لطفا میزان رضایت خود در خصوص سرعت انجام خدمت فوق را اعلام نمایید*
  بسیار زیاد
  زیاد
  متوسط
  ضعیف
  22
 • لطفا نظر خود را در خصوص کیفیت انجام خدمت فوق اعلام نمایید*
  بسیار زیاد
  زیاد
  متوسط
  ضعیف
  23
 • لطفا رضایت خود را در خصوص میزان موثر بودن راهنمای سامانه خدمت فوق اعلام نمایید*
  بسیار زیاد
  زیاد
  متوسط
  ضعیف
  24
 • آیا برای دریافت این خدمت مراجعه حضوری هم داشته اید ؟*
  بلی
  خیر
  25
 • چنانچه در خصوص نحوه ارائه این خدمت و روش انجام کار نظر یا پیشنهادی دارید ارائه فرمایید*
  26