مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه


مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۹۴/۰۴/۲۴
گروه تحصیلیعلوم انسانی
زیر گروه تحصیلیمدیریت
شماره مصوبه
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
دانشکده علوم اقتصادیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملیدانشگاه آزاد اسلامیمازندرانآمل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکدانشگاه آزاد اسلامیمرکزیاراک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوهدانشگاه آزاد اسلامیمرکزیساوه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازدانشگاه آزاد اسلامیفارسشیراز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوهدانشگاه آزاد اسلامیتهرانفیروزکوه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشاندانشگاه آزاد اسلامیاصفهانکاشان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجدانشگاه آزاد اسلامیالبرزکرج
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساراندانشگاه آزاد اسلامیکهگیلویه و بویراحمدگچساران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجاندانشگاه آزاد اسلامیگیلانلاهیجان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباددانشگاه آزاد اسلامیاصفهاننجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریزدانشگاه آزاد اسلامیفارسنی‌ریز
دانشگاه اصفهاندانشگاه - دولتیاصفهاناصفهان
دانشگاه تربیت مدرسدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه تهراندانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه خلیج فارسدانشگاه - دولتیبوشهربوشهر
دانشگاه خوارزمیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه سمناندانشگاه - دولتیسمنانسمنان
دانشگاه شاهددانشگاه - وابستهتهرانتهران