مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد


مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۹۴/۰۴/۲۴
گروه تحصیلیعلوم انسانی
زیر گروه تحصیلیمدیریت
شماره مصوبه
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزیدانشگاه - وابستهتهرانتهران
موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی نیماموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیمازندرانمحمود آباد - مازندران
موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی فروردینموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیمازندرانقائم‌شهر
موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی علامه مجلسی - تاکستانموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیقزوینقزوین
موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی عبد الرحمن صوفی رازیموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیزنجانزنجان
موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی شهید رضاییموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیکرمانشاهکرمانشاه
موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی پیام گلپایگانموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیاصفهانگلپایگان
موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی بینالودموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیخراسان رضویمشهد
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی نورهدایتموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیچهارمحال و بختیاریشهرکرد
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مقدس اردبیلیموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیاردبیلاردبیل
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی کار- قزوینموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیقزوینقزوین
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی فن و دانشموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیمرکزیساوه
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی غزالیموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیقزوینقزوین
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی صنعتی فولادموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیاصفهانلنجان
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سمنگانموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیمازندرانآمل
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی باخترموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیایلامایلام
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی امینموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیاصفهانفولادشهر
موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازی مهرالبرزدانشگاههای و موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازیتهرانتهران
موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازی فارابیدانشگاههای و موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازیالبرزکرج
موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی ارشادموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیتهراندماوند