مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد


مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۹۴/۰۴/۲۴
گروه تحصیلیعلوم انسانی
زیر گروه تحصیلیمدیریت
شماره مصوبه
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
دانشگاه خلیج فارسدانشگاه - دولتیبوشهربوشهر
دانشگاه خوارزمیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه سمناندانشگاه - دولتیسمنانسمنان
دانشگاه شاهددانشگاه - وابستهتهرانتهران
دانشگاه شهید بهشتیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه صنعتی شاهروددانشگاه - دولتیسمنانشاهرود
دانشگاه علامه طباطباییدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی شمالموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیمازندرانآمل
دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی علم و هنرموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعییزدیزد
دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانیموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیاصفهاناصفهان
دانشگاه فردوسی مشهددانشگاه - دولتیخراسان رضویمشهد
دانشگاه قمدانشگاه - دولتیقمقم
دانشگاه گیلاندانشگاه - دولتیگیلانرشت
دانشگاه مازندراندانشگاه - دولتیمازندرانبابلسر
دانشگاه هرمزگاندانشگاه - دولتیهرمزگانبندرعباس
دانشگاه یزددانشگاه - دولتییزدیزد
موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی آملموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیمازندرانآمل
موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی ارشادموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیتهراندماوند
موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازی فارابیدانشگاههای و موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازیالبرزکرج
موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازی مهرالبرزدانشگاههای و موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازیتهرانتهران