مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک


مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۹۴/۰۴/۲۴
گروه تحصیلیعلوم انسانی
زیر گروه تحصیلیمدیریت
شماره مصوبه
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۱ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
دانشکده علوم اقتصادیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) ویژه خواهراندانشگاه - دولتیقمقم
دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی امام رضاموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیخراسان رضویمشهد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارادانشگاه آزاد اسلامیگیلانآستارا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهردانشگاه آزاد اسلامیزنجانابهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرددانشگاه آزاد اسلامیلرستانبروجرد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جامدانشگاه آزاد اسلامیخراسان رضویتربت جام
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتدانشگاه آزاد اسلامیگیلانرشت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامیزنجانزنجان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوهدانشگاه آزاد اسلامیمرکزیساوه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجدانشگاه آزاد اسلامیکردستانسنندج
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدسدانشگاه آزاد اسلامیتهرانقدس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسیدانشگاه آزاد اسلامیاصفهانمبارکه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهراندانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهاندانشگاه آزاد اسلامیمرکزیفراهان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوهدانشگاه آزاد اسلامیتهرانفیروزکوه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائناتدانشگاه آزاد اسلامیخراسان جنوبیقائن