مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک


مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۹۴/۰۴/۲۴
گروه تحصیلیعلوم انسانی
زیر گروه تحصیلیمدیریت
شماره مصوبه
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۱ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزیدانشگاه - وابستهتهرانتهران
موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی نیماموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیمازندرانمحمود آباد - مازندران
موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی مهر کرمانموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیکرمانکرمان
موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی علم و فناوری شمسموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیآذربایجان شرقیتبریز
موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی عبد الرحمن صوفی رازیموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیزنجانزنجان
موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی راهبرد شمالموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیگیلانرشت
موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی خردموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیبوشهربوشهر
موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی پویندگان دانشموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیمازندرانچالوس
موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی پرندکموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیمرکزیزرندیه
موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی بینالودموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیخراسان رضویمشهد
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویاموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیاصفهاناصفهان
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی نوینموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیاردبیلاردبیل
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ناصرخسروموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیمرکزیساوه
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مولویموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیسمنانگرمسار
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی کوشیارموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیگیلانرشت
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی کاویانموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیخراسان رضویمشهد
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی کار- قزوینموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیقزوینقزوین
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی فضیلتموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیسمنانسمنان
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی فردوسموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیخراسان رضویمشهد
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی غزالیموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیقزوینقزوین