مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی


مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۹۴/۰۴/۲۴
گروه تحصیلیعلوم انسانی
زیر گروه تحصیلیمدیریت
شماره مصوبه
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۲۸ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
دانشگاه پیام نور مرکز کرجدانشگاه پیام نورالبرزکرج
دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاهدانشگاه پیام نورکرمانشاهکرمانشاه
دانشگاه پیام نور مرکز گرمساردانشگاه پیام نورسمنانگرمسار
دانشگاه پیام نور مرکز مشهددانشگاه پیام نورخراسان رضویمشهد
دانشگاه پیام نور مرکز نیشابوردانشگاه پیام نورخراسان رضوینیشابور
دانشگاه پیام نور واحد بین الملل قشمدانشگاه پیام نورهرمزگانقشم
دانشگاه پیام نور واحد بین الملل کیشدانشگاه پیام نورهرمزگانکیش
دانشگاه پیام نور واحد ریدانشگاه پیام نورتهرانشهرری
دانشگاه تبریزدانشگاه - دولتیآذربایجان شرقیتبریز
دانشگاه تربیت مدرسدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه تهراندانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه خلیج فارسدانشگاه - دولتیبوشهربوشهر
دانشگاه خوارزمیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه زنجاندانشگاه - دولتیزنجانزنجان
دانشگاه سمناندانشگاه - دولتیسمنانسمنان
دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشگاه - دولتیسیستان و بلوچستانزاهدان
دانشگاه شاهددانشگاه - وابستهتهرانتهران
دانشگاه شهید باهنرکرماندانشگاه - دولتیکرمانکرمان
دانشگاه شهید بهشتیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه شهیدچمران اهوازدانشگاه - دولتیخوزستاناهواز