مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی


مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۹۴/۰۴/۲۴
گروه تحصیلیعلوم انسانی
زیر گروه تحصیلیمدیریت
شماره مصوبه
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۲۸ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهاندانشگاه آزاد اسلامیمرکزیفراهان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوهدانشگاه آزاد اسلامیتهرانفیروزکوه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزویندانشگاه آزاد اسلامیقزوینقزوین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشاندانشگاه آزاد اسلامیاصفهانکاشان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهدانشگاه آزاد اسلامیکرمانشاهکرمانشاه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمود آباددانشگاه آزاد اسلامیمازندرانمحمود آباد - مازندران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقاندانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیممقان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباددانشگاه آزاد اسلامیاصفهاننجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراقدانشگاه آزاد اسلامیمرکزینراق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامیندانشگاه آزاد اسلامیتهرانورامین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوجدانشگاه آزاد اسلامیکهگیلویه و بویراحمدیاسوج
دانشگاه ارومیهدانشگاه - دولتیآذربایجان غربیارومیه
دانشگاه اصفهاندانشگاه - دولتیاصفهاناصفهان
دانشگاه ایلامدانشگاه - دولتیایلامایلام
دانشگاه پیام نور مرکز الشتردانشگاه پیام نورلرستانسلسله
دانشگاه پیام نور مرکز بابلدانشگاه پیام نورمازندرانبابل
دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل عسلویهدانشگاه پیام نوربوشهرعسلویه
دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهراندانشگاه پیام نورتهرانتهران
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب-علوم انسانی(اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی)دانشگاه پیام نورتهرانتهران
دانشگاه پیام نور مرکز خوانساردانشگاه پیام نوراصفهانخوانسار