مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی


مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۹۴/۰۴/۲۴
گروه تحصیلیعلوم انسانی
زیر گروه تحصیلیمدیریت
شماره مصوبه
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۳ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
دانشکده علوم اقتصادیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) ویژه خواهراندانشگاه - دولتیقمقم
دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی امام رضاموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیخراسان رضویمشهد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارادانشگاه آزاد اسلامیگیلانآستارا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهردانشگاه آزاد اسلامیزنجانابهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکدانشگاه آزاد اسلامیمرکزیاراک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرددانشگاه آزاد اسلامیلرستانبروجرد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجنددانشگاه آزاد اسلامیخراسان جنوبیبیرجند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جامدانشگاه آزاد اسلامیخراسان رضویتربت جام
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریهدانشگاه آزاد اسلامیخراسان رضویتربت حیدریه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمیندانشگاه آزاد اسلامیمرکزیخمین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقاندانشگاه آزاد اسلامیاصفهاندهاقان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتدانشگاه آزاد اسلامیگیلانرشت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقاندانشگاه آزاد اسلامیفارسزرقان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامیزنجانزنجان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوهدانشگاه آزاد اسلامیمرکزیساوه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سرابدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیسراب