زمین شناسی


مقطع تحصیلیکارشناسی پیوسته
تاریخ تصویب۱۳۸۹/۰۷/۱۷
گروه تحصیلیعلوم پایه
زیر گروه تحصیلیعلوم زمین
شماره مصوبه۷۷۲
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی زمین شناسی

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامیتهراناسلام شهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافقدانشگاه آزاد اسلامییزدبافق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهاندانشگاه آزاد اسلامیخوزستانبهبهان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمهدانشگاه آزاد اسلامیاصفهانشاهین شهرومیمه
دانشگاه پیام نور مرکز شاهین دژدانشگاه پیام نورآذربایجان غربیشاهین دژ
دانشگاه پیام نور مرکز الیگودرزدانشگاه پیام نورلرستانالیگودرز
دانشگاه پیام نور مرکز ایلامدانشگاه پیام نورایلامایلام
دانشگاه پیام نور مرکز بجنورددانشگاه پیام نورخراسان شمالیبجنورد
دانشگاه پیام نور مرکز ساریدانشگاه پیام نورمازندرانساری
دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرددانشگاه پیام نورچهارمحال و بختیاریشهرکرد
دانشگاه پیام نور مرکز قزویندانشگاه پیام نورقزوینقزوین
دانشگاه پیام نور مرکز قمدانشگاه پیام نورقمقم
دانشگاه پیام نور مرکز کرجدانشگاه پیام نورالبرزکرج
دانشگاه پیام نور مرکز همداندانشگاه پیام نورهمدانهمدان
دانشگاه پیام نور واحد اسفرایندانشگاه پیام نورخراسان شمالیاسفراین
دانشگاه پیام نور واحد خوافدانشگاه پیام نورخراسان رضویخواف
دانشگاه پیام نور واحد نظر آباددانشگاه پیام نورالبرزنظرآباد
دانشگاه پیام نور واحد نهبنداندانشگاه پیام نورخراسان جنوبینهبندان