کامپیو تر سخت افزار


مقطع تحصیلیکارشناسی ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۱۲/۲۳
گروه تحصیلیفنی و مهندسی
زیر گروه تحصیلیمهندسی کامپیوتر
شماره مصوبه۵۰۲
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی کامپیو تر سخت افزار

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباددانشگاه آزاد اسلامیاصفهاندولت آباد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمناندانشگاه آزاد اسلامیسمنانسمنان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزویندانشگاه آزاد اسلامیقزوینقزوین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکاندانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیملکان
موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی آیندگانموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیمازندرانتنکابن
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بنیانموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیاصفهانشاهین شهرومیمه
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی زاگرسموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیکرمانشاهکرمانشاه
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی یاسینموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیلرستانبروجرد
موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی ایمان واندیشهموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیهمدانملایر
موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی هیرکانیاموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیگلستانبندرگز