مدیریت بیمه


مقطع تحصیلیکارشناسی ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۸۶/۰۸/۱۹
گروه تحصیلیعلوم انسانی
زیر گروه تحصیلیمدیریت
شماره مصوبه۵۵۶
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی مدیریت بیمه

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان غربیارومیه
دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانیموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیاصفهاناصفهان
موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی اثیرالدین ابهریموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیزنجانابهر
موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی اخلاق و تربیتموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیقمقم
موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی اسوهموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیآذربایجان شرقیتبریز
موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی المهدی مهر اصفهانموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیاصفهاناصفهان
موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی الوندموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیهمدانهمدان
موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی اندیشه جهرمموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیفارسجهرم
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی امینموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیاصفهانفولادشهر
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی باخترموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیایلامایلام
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بصیرموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیقزوینآبیک
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی تاکستانموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیقزوینتاکستان
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهدموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیخراسان رضویمشهد
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی حکیم طوسموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیخراسان رضویمشهد
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی حکیم نظامیموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیخراسان رضویقوچان
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی حکیمانموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیخراسان شمالیبجنورد
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی راغب اصفهانیموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیاصفهاناصفهان
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی راه دانشموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیمازندرانبابل
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی راهیان نوین دانشموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیمازندرانساری
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ربع رشید - تبریزموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیآذربایجان شرقیتبریز