مدیریت بازرگانی


مقطع تحصیلیکارشناسی ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۸۴/۰۵/۲۲
گروه تحصیلیعلوم انسانی
زیر گروه تحصیلیمدیریت
شماره مصوبه۵۵۶
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی مدیریت بازرگانی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۳ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خاشدانشگاه آزاد اسلامیسیستان و بلوچستانخاش
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فراشبنددانشگاه آزاد اسلامیفارسفراشبند
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهرباندانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیسراب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غربدانشگاه آزاد اسلامیایلامایوان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبداناندانشگاه آزاد اسلامیایلامآبدانان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهردانشگاه آزاد اسلامیگلستانآزادشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارادانشگاه آزاد اسلامیگیلانآستارا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابادهدانشگاه آزاد اسلامیفارسآباده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهردانشگاه آزاد اسلامیزنجانابهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلدانشگاه آزاد اسلامیاردبیلاردبیل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان غربیارومیه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهردانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیاهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلامدانشگاه آزاد اسلامیایلامایلام
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلدانشگاه آزاد اسلامیمازندرانبابل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغاندانشگاه آزاد اسلامیاردبیلپارس‌آباد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستاندانشگاه آزاد اسلامیقزوینتاکستان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرشدانشگاه آزاد اسلامیمرکزیتفرش
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفادانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیجلفا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویباردانشگاه آزاد اسلامیمازندرانجویبار