روانشناسی


مقطع تحصیلیکارشناسی پیوسته
تاریخ تصویب۱۳۹۱/۱۲/۱۳
گروه تحصیلیعلوم انسانی
زیر گروه تحصیلیروانشناسی
شماره مصوبه۸۲۴
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی روانشناسی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸۳ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
پردیس امام علی (ع)رشتدانشگاه فرهنگیانگیلانرشت
پردیس امیر کبیرکرجدانشگاه فرهنگیانالبرزکرج
پردیس بنت الهدی صدر رشتدانشگاه فرهنگیانگیلانرشت
پردیس شهید رجایی (قزوین)دانشگاه فرهنگیانقزوینقزوین
پردیس شهید رجایی کرمانشاهدانشگاه فرهنگیانکرمانشاهکرمانشاه
پردیس شهید صدوقی (کرمانشاه)دانشگاه فرهنگیانکرمانشاهکرمانشاه
پردیس شهید مقصودی همداندانشگاه فرهنگیانهمدانهمدان
پردیس علامه امینی تبریزدانشگاه فرهنگیانآذربایجان شرقیتبریز
دانشکده الهیات و معارف اسلامی (هدی)موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیقمقم
دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی امام رضاموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیخراسان رضویمشهد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهردانشگاه آزاد اسلامیگلستانآزادشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارادانشگاه آزاد اسلامیگیلانآستارا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیاندانشگاه آزاد اسلامیمرکزیآشتیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهردانشگاه آزاد اسلامیزنجانابهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکدانشگاه آزاد اسلامیمرکزیاراک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلدانشگاه آزاد اسلامیاردبیلاردبیل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکاندانشگاه آزاد اسلامییزداردکان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجاندانشگاه آزاد اسلامیفارسارسنجان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان غربیارومیه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامیتهراناسلام شهر