حسابداری


مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۹۳/۰۴/۰۱
گروه تحصیلیعلوم اجتماعی
زیر گروه تحصیلیحسابداری
شماره مصوبه۸۴۹
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی حسابداری

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳۶ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
دانشکده علوم اقتصادیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی امام رضاموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیخراسان رضویمشهد
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شهریاردانشگاه آزاد اسلامیتهرانشهریار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباداندانشگاه آزاد اسلامیخوزستانآبادان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهردانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیآذرشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارادانشگاه آزاد اسلامیگیلانآستارا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملیدانشگاه آزاد اسلامیمازندرانآمل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکدانشگاه آزاد اسلامیمرکزیاراک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلدانشگاه آزاد اسلامیاردبیلاردبیل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکاندانشگاه آزاد اسلامییزداردکان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان غربیارومیه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامیتهراناسلام شهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرزدانشگاه آزاد اسلامیلرستانالیگودرز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اماراتدانشگاه آزاد اسلامی11
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازدانشگاه آزاد اسلامیخوزستاناهواز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلامدانشگاه آزاد اسلامیایلامایلام
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکندانشگاه آزاد اسلامیخراسان رضویبردسکن
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرددانشگاه آزاد اسلامیلرستانبروجرد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباددانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیبستان آباد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بنابدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیبناب