مدیریت پروژه و ساخت


مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۹۲/۰۴/۱۶
گروه تحصیلیهنر و معماری
زیر گروه تحصیلیمعماری
شماره مصوبه۸۳۶
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی مدیریت پروژه و ساخت

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستاندانشگاه آزاد اسلامیاصفهاناردستان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهباندانشگاه آزاد اسلامیفارساستهبان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجنددانشگاه آزاد اسلامیخراسان جنوبیبیرجند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرریدانشگاه آزاد اسلامیتهرانشهرری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبددانشگاه آزاد اسلامییزدمیبد
دانشگاه تربیت مدرسدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه تهراندانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه شهید بهشتیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه صنعتی شریفدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی خاتمموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیتهرانتهران
دانشگاه هنر تهراندانشگاه - دولتیتهرانتهران
موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازی مهرالبرزدانشگاههای و موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازیتهرانتهران
موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازی نور طوبیدانشگاههای و موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازیتهرانتهران
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی پردیسانموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیمازندرانفریدون‌کنار
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی دیلمانموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیگیلانلاهیجان
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی علاء الدوله سمنانیموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیسمنانگرمسار
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی معماری وهنرپارسموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیتهرانتهران